طرح غربالگری بیماری کرونا

حضور سرکار خانم دکتر دستجردی معاون فنی معاونت بهداشت شهرستان نیشابور و کارشناسان بهداشت حرفه ای  در تاریخ 8 دی ماه 1399  جهت بازدید از خطوط شرکت و انجام طرح غربالگری بیماری کرونا به روش تست رپید؛ در این طرح 146 نفر از پرسنل مورد تست قرار گرفتند که نتیجه تست تمامی افراد منفی بود.

تست کرونا کارکنان اگزوز خودرو خراسان